Over ons

Gegevens

Naam: Stichting Somali Aid Development Organisation And Rehabilitation (Stichting Sador)

Website: Stichtingsador.com

RISN/Fiscale nummer:8156.41.977

KvK-nummer: 34246528

Post adres: Egholm 104, 2133 BC Hoofddorp

Telefoonnummer: 0634323904

Emailadres: info@sador.org

Beleidsplan

Organisatie

Stichting SADOR is actief in Nederland en Somalië. Voor beide gebieden hebben wij onze
eigen doelstellingen met als overkoepelende visie ‘zonder educatie geen vooruitgang’.
Als er goede educatie is, is de kans op het uitoefenen van een beroep groter en de kans op armoede
kleiner.

Doelstellingen Nederland

 • Migranten, die zich in de gemeente Haarlemmermeer en omgeving hebben gevestigd,
  bijstaan met praktische, sociaaleconomische en sociaal-emotionele ondersteuning teneinde
  integratie te bevorderen;
 • Organiseren van activiteiten voor migranten, statushouders en mensen met een laag
  inkomen (bijstandsniveau) woonachtig in de Haarlemmermeer en omgeving gericht op
  educatie en ter bevordering van de integratie.
  Doelstellingen Somalië
 • Duurzame vooruitgang op kleine schaal bewerkstelligen in Somalië, met een focus op
  de regio Mogadishu. Onze projecten richten zich hier op educatie en gezondheid.

Visie

De achterliggende visie bij deze doelstelling is:zonder educatie wordt er geen vooruitgang geboekt. Als er
goede educatie is, is de kans op het uitoefenen van een beroep groter en de kans op armoede kleiner. Vandaar dat
we in 2007 begonnen zijn met de renovatie van twee scholen in Noord-Mogadishu en ligt ons speerpunt in
Nederland op ondersteuning in onderwijs en hulp bij inburgering- en NT2-sexamens.

Werkwijze SADOR

Stichting SADOR in Nederland werkt nauw samen met de zusterorganisatie n Noord-Mogadishu.
Voorzitster Maryan en haar echtgenoot hebben goed contact met voorzitter Achmed van de zusterorganisatie
in Somalië. Aanvragen voor lokale projecten in Somalië komen ook daar vandaan.

Projecten

Wij geven een hoge prioriteit aan educatie, omdat wij geloven dat de mens zonder educatie geen
vooruitgang kan boeken. Maar ook het bouwen van ziekenhuizen, consultatiebureaus voor moeders en
kinderen, voedselvoorziening voor ontheemden en het terugdringen van armoede rekenen wij tot onze
taken.

De voorbereiding van onze projecten bestaat uit twee fases:
1) Opstellen van projectspecificaties;
2) Opstellen van een bijbehorend financieel plan.

Implementatie

Zodra de benodigde fondsen zijn geworven, wordt een project geïmplementeerd. De follow -up van het
project, de rapportage van de voortgang van het project en de financiële stand van zaken zijn een integraal
onderdeel van het project.

Organisatie

Het bestuur van SADOR bestaat uit een aantal hoger opgeleide personen met verschillende achtergronden. SADOR heeft ook een lokale staf in Somalië. Deze staf voert het werk voor de lokale projecten aldaar uit.

Met behulp van onze bestuursleden en ‘vaste’ vrijwilligers, adviezen en suggesties van de staf in Somalië ontwerpt het Nederlandse bestuur het beleid en de ‘wegenkaart’ voor de activiteiten van SADOR.

Hieronder geven we de namen weer

(Bestuurders ontvangen alleen gemaakt onkosten)

Naam en achternaam Beroep Nationaliteit Functie Aantal jaren actief Man/vrouw
Ahmed Abdi Mohamed Docent Somalische Voorzitter 8 jaren Man
Abdirahman sheikh Issa Administratie Somalische Secretaris-generaal 8 jaren Vrouw
Ali Mohamed Abikar Boekhouder Somalische Penningmeester 8 jaren Man
Maryam Mohamed Mohamud Geoloog Nederlandse Adviseur/voorzitster 8 jaren Vrouw

Verslag activiteiten in Nederland

Stichting SADOR richt zich in Nederland op activiteiten voor migranten en statushouders uit de
Haarlemmermeer en omgeving die de educatie, inburgering en integratie stimuleren. Daarnaast zijn wij
bereikbaar als steunpunt voor onze doelgroep. Hier kunnen mensen terecht voor ondersteuning bij
ziekenhuisbezoek, tolken, invullen van formulieren en andere zaken die helpen bij het wegwijs worden
in Nederland. Ook bieden wij een luisterend oor en verwijzen we mensen door naar de betreffende
hulpinstanties (IND, psycholoog etc.) indien nodig.

Educatie

Wij geven studielessen aan leerlingen op basisschooltot en met de middelbare schoolniveau. Wij richten ons voornamelijk op kinderen van migranten en statushouders, maar ook Nederlandse kinderen uit bijstandsgezinnen kunnen bij ons terecht.

Voor volwasseneneducatie werken wij samen met het Taalhuis (Centrale Bibliotheek Hoofddorp). Wie geen cursus kan vinden bij het Taalhuis, kan zich aanmelden bij ons. In de praktijk betekent dit dat mensen die hulp nodig hebben bij het inburgeren of het NT2 examen en laaggeletterden bij SADOR aankloppen. We hebben hiermee inmiddels al meerdere ex-vluchtelingen in Nederland kunnen helpen aan het opbouwen van een nieuw bestaan. Het behalen van het examen Nederlandse Taal is namelijk noodzakelijk om door te kunnen stromen naar het beroepsonderwijs in Nederland. Ook al hadden mensen al een diploma op zak in hun thuisland. Hiermee helpen we mensen op weg naar een nieuwe toekomst, want zonder educatie geen vooruitgang.

We hebben veel respect voor het doorzettingsvermogen van deze mensen, omdat ze vaak in hun thuisland al een studie hebben afgerond of een succesvolle baan hadden. In Nederland moeten ze alles weer van voren af aan opbouwen.

Vrouwen

Een lastig bereikbare groep bestaat uit vrouwen die uit landen komen waar ze geen onderwijs mogen of
mochten volgen. Zij zijn gewend om thuis te blijven en voor hen is het moeilijk om te wennen aan nieuwe
situatie in Nederland. We proberen deze vrouwen te bereiken door activiteiten te organiseren waarbij ze
(onder begeleiding vanuit SADOR) samen iets ondernemen (naaien bijvoorbeeld) en de voertaal
onderling Nederlands is. Hierdoor komen ze uit huis, breiden ze hun sociale netwerk uit en leren ze de
Nederlandse taal op een speelse manier.

Stand van zaken educatie eind 2018

Eind 2018 kregen we wekelijks leerlingen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar huiswerkbegeleiding van onze
vrijwillige docenten. Hiernaast volgen nog eens tien volwassenen wekelijks Nederlandse les en is er een
groep volwassenen die Engelse les volgt. Alles met als doel om met succes het Nederlandse onderwijs te
doorlopen, beter te integreren en de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Met het geld van de fondsen hebben wij o.a. studieboeken bekostigd, huurkosten betaald, onkosten van
vrijwilligers betaald, educatieve uitjes georganiseerd voor kinderen uit migranten gezinnen (met een laag
inkomen) en geïnvesteerd in deskundigheidstraining van onze vrijwillige docenten.
Het budget van het project Inburgering en Integratie loopt nog door tot het voorjaar van 2019. Tot die tijd
kunnen wij de lessen bekostigen die we nu geven.

Ontwikkelingen 2019

Na 1 mei willen we uiteraard doorgaan met onze educatie-activiteiten.
We zien daarnaast nieuwe kansen om mensen beter te laten integreren in Nederland. Zo worden migranten
vrouwen die nu in onze naaigroep deelnemen, gestimuleerd om bij ons op Nederlandse taalles te gaan.
Deze groep neemt uit zichzelf niet snel de stap om zich officieel in te schrijven voor een cursus, maar door
het vertrouwen dat ze krijgen bij ons in de werkgroep, willen ze met onze docenten wel graag aan de slag
met het Nederlands.
Verder zien we kansen om het contact van ouders uit migranten gezinnen met de scholen van hun kinderen
flink te verbeteren. Op dit moment ontbreekt dat contact vaak, omdat de ouders de Nederlandse taal niet
(voldoende) machtig zijn. De leerkrachten hebben hierdoor niet de mogelijkheid om de ouders goed op de
hoogte te stellen van de leerprestaties van hun kinderen. Zo blijven 10-minuten-gesprekken vaak uit en kan
er vanuit huis niet bijgestuurd worden indien nodig. Ook zijn de ouders hierdoor niet betrokken in
werkgroepen op school of taken in de klas, terwijl dit wel wenselijk is.
Tot slot
Ons volgende doel is om in Somalie een röntgenapparaat te kopen, die word opgebouwd voor kliniek , die word
opgebouwd voor kliniek and 2018 hebben we hiervoor fondswervingen opgestart. De resultaten volgen in 2019.

Leerkrachten en ouders lopen hierop vast. Stichting SADOR wil een project starten waardoor het contact
met de school beter wordt. Dit door middel van ouder participatie in de klas (ouders zien dan letterlijk waar
hun kind zich mee bezig houdt op school) en door tolken in te zetten. Een tolken-telefoon staat op onze
wensenlijst.

2.2 Activiteiten ter bevordering van integratie

Naast onze educatieve werk organiseren wij diverse activiteiten ter bevordering van de integratie.
Hieronder volgt een opsomming:

 • Activiteiten voor kinderen uit de huiswerkklassen
  Ter bevordering van de integratie in Nederland organiseerden wij in 2018 een aantal activiteiten voor
  kinderen uit onze huiswerkklassen. Deze activiteiten moeten altijd een educatief karakter hebben.
  – Op donderdag 5 oktober organiseerden we een ‘meiden-middag’ voor leerlingen uit onze
  huiswerkklas. Eén van onze vrijwilligsters stelde haar huis beschikbaar om samen te gaan
  ‘pannenkoek-gourmetten’ en typische meiden-cadeautjes uit te delen die we hadden
  ontvangen via één van onze andere vrijwilligers.
  – Op woensdag 25 oktober zijn we met een groep van negen Haarlemmermeerse leerlingen en
  drie jongens uit een huiswerkklas in Haarlem naar Naturalis in Leiden geweest. Dit uitje is
  heel bijzonder voor de leerlingen, vanwege de financiële situatie van de gezinnen waar ze uit
  komen.
 • Samenwerking :
  Stichting SADOR werkt samen met Silo. Een inloopspreek uur en kenniscentrum van
  migrantenorganisaties, ontmoeting en Informatie (MOI) in De Nieuwe Silo. Silo bestaat uit de
  volgende organisaties :
  1. Stichting HLCH
  2. Moskee Arrrahman
  3. TCCH
  4. SMOM
  5. Mevlana Turkije
  6. SISCCH
  7. Stichting Marhaba
  8. Stichting Pamir
  9. Stichting P-team
  10. Somalische stichting
  11. Stichting al-Fajr
  12. Stichting Amalia
 • Naaicursus
  In onze naailessen brengen wij vrouwen met diverse nationaliteiten
  bij elkaar. Zij leren onder begeleiding van onze naaidocente hoe ze
  kleding of kleine gebruiksvoorwerpen kunnen naaien en hoe ze zelf
  reparaties uit kunnen voeren.
  De voertaal in de groep is Nederlands, zodat iedereen de
  Nederlandse taal beter onder de knie krijgt.
  De naaigroep is inmiddels zo populair dat we zoeken naar
  mogelijkheden een tweede groep op te richten.
  Op naailes leren de vrouwen o.a.
  schorten te maken.
 • Steunpunt
  Ons steunpunt voor migranten en (ex-)vluchtelingen werd ook in 2018 weer druk benaderd. Waar het
  steunpunt eerst alleen bedoeld was voor mensen woonachtig in de Haarlemmermeer, krijgen we nu steeds
  meer hulpvragen van mensen in de omliggende regio’s. Ook deze mensen helpen wij zo goed als dat kan.
  In 2018 kwamen meer dan 800 vragen bij ons binnen. Er is vooral een toename te zien in de vraag
  naar doorverwijzing naar professionele hulpverleners en tolkdiensten op scholen.
  Ouders willen graag snappen wat hun kinderen doen op school en hoe ze presteren. Door gesprekken met
  de leraren te tolken, kan dit gerealiseerd worden. Dit bevordert de band die ouders met hun kinderen en de
  school hebben.
  Onze tolkdiensten worden ondersteunt door de medewerking van Stichting Meerwaarde en de docenten
  van de taallessen van SADOR. Vaak worden deze activiteiten gecombineerd.